בית | תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

קנון אתר אדספייס השימוש במערכת הלוחות והמידע שמפעילה באינטרנט ("המערכת" להלן) הינו בכפוף לתנאי השימוש במערכת, כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי אדספייס. ברור ומובן למשתמשים כי מופעלת על-ידי אתר מרכזי אחד בכתובת www.adspace.co.il. השימוש במערכת של אתר אדספייס מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן. תכנים המועלים למערכת על-ידי משתמשים
1. המערכת כוללת, בין היתר, אתרי בית, מידע, תמונות, גרפיקה, קישוריות (links), לוחות מודעות ויישומים המאפשרים למשתמשים להעלות מודעות, טקסטים, תמונות, קבצים, מידע, ותכנים אחרים אל המערכת (להלן "תכנים"). התכנים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות ושל צדדים שלישיים.
2. אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהסוגים המפורטים להלן:
2.1 כל תוכן הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע או להפר בזכויות קנייניות של אחרים לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סימני מדגם ו/או סודות מסחריים.
2.2 כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע,עוין גס, גזעני, מסית, מלבין פנים או העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור - הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסוימת בציבור.
2.3 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
2.4 כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.
2.5 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.
2.6 כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין. 2.7 כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי זולת למטרת מכירת ו/או השכרת אותם פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה של המשתמש.
2.8 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות- עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Applications Malicious) וכיו"ב.
2.9 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
2.10 מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Link Exchange, D-Banner, Israeli Banner ואחרים - אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
2.11 כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של אדספייס ו/או של צד שלישי.
2.12 כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א1981-.
2.13 כל קישור (Link) או הפניה כתובה או אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף זה.
2.14 כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות אדספייס בפרט ו/או בלקוחות צד שלישי.
2.15 כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. 3. משתמשים רשאים להעלות למערכת רק תכנים השייכים להם ו/או תכנים שהם קיבלו אישור מפורש מבעליהם להעלותם למערכת. משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק על חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני כלשהי, הפטנטים, תשכ"ז 1967, פקודת הפטנטים והמדגמים, פקודת סימני סחורות, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפים, תשכ"ה - 1965, חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד 1984, וכן התקנות והצווים שהותקנו על פיהם כפי שישונו מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981. שימוש בתכנים המופיעים במערכת 4. השימוש בתכנים הינו לצרכיהם הפרטיים של המשתמשים בלבד. אסור למשתמשים להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש אחר בתכנים או בכל חלק מהם, לרבות כל שימוש מסחרי ו/או שימוש באתרים אחרים ברשת האינטרנט ו/או כל שימוש שלא לצרכיהם הפרטיים של המשתמשים בלבד, ללא היתר מראש ובכתב מאת אדספייס.
5. המערכת כוללת מידע המגיע ממקורות רבים העושים בה שימוש. ל- אדספייס אין שליטה על מקורות אלו ולכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של אדספייס. אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. אדספייס לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על- גבי המערכת. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן הנזכרים בסעיף 2 לעיל. אדספייס ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו' ) כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד אדספייס בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.
6. המערכת מכילה קישוריות המפנות את המשתמש לאתרים אחרים ברשת האינטרנט שאין ל- אדספייס שליטה עליהם בכל צורה שהיא, ואין אדספייס אחראית לתכולה ו/או תכנים של אתר מקושר כלשהו, ויחול כל האמור לעיל בסעיף 5. 7. למרות האמור לעיל, אדספייס שומרת לעצמה את הזכות אך לא את החובה לערוך ו/או למחוק תכנים שייראו לה נוגדים את החוק ו/או שהינם נושאים אופי כמפורט לעיל ו/או שהעלאתם למערכת אסורה על-פי תנאי שימוש אלו, ו/או הנוגדים את כללי השימוש ברשת האינטרנט, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של אדספייס . אדספייס שומרת לעצמה גם את הזכות להגביל או להרחיק מן המערכת משתמשים שיעברו על החוק ו/או על תנאי השימוש באינטרנט ו/או לא יכבדו את זכויותיהם של משתמשים אחרים ו/או יפריעו בדרך כלשהי לפעילות התקינה של המערכת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
8. העלאת תכנים למערכת על-ידי משתמשים מקנה ל-אדספייס רישיון לפרסם ולהשתמש בכל דרך בתכנים בכל דרך שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי. משתמשים המעלים תכנים לרשת מצהירים בזאת כי הם מוסמכים להקנות ל- אדספייס רישיון כאמור. מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים
9. מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת ו/או השכרת אותם פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.
10. מגישי המודעות מתחייבים לעדכן בזמן-אמת את המידע והתכנים שהעלו למערכת על-מנת שיישאר נכון, מדויק, תואם-מציאות ומלא.
11. מגישי המודעות מבינים ומסכימים שהמודעה תהיה ניתנת לצפייה בכל אחד מאתרי הקצה של המערכת, וכי אדספייס אינה אחראית לסוגם, אופיים או מקום הימצאם של הגורמים הצופים במודעה.
12. מגישי המודעות מסכימים, כי אדספייס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבחון את המודעה ותוכנה כראות עיניה, ולהחליט בעצמה מתוך שיקולים השמורים לה בלבד, אילו מן המודעות להעלות לפרסום באתר.
13. אדספייס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסרב לפרסם או להוריד מפרסום מודעה כלשהי, מנימוקים השמורים לה בלבד. אדספייס אינה חייבת חובת דיווח ו/או נימוק לגוף חיצוני או צד שלישי כלשהו, לרבות מגישי המודעה. תנאי פרסום מודעה
14. מודעות יסודרו על פי סוגיהם השונים ויוצגו בהתאם לתאריך פרסומם, כאשר מודעות חדשות יותר מוצגות ראשונות.
15. מודעות צבע מובלטות ומובילות יוצגו ראשונות, לאחריהם יוצגו המודעות הרגילות.
16. מודעת צבע מובלטת ומובילה
16.1. הפרסום אוטומטי ומיידי עם התשלום.
16.2. מודעות "מובילות" מופיעות תמיד לפני כל המודעות האחרות.
16.3 מודעות צבע מובלטות יופיעו באופן אקראי באתר באזורי "חם בלוח".
16.4. מודעה מובילה חדשה יותר תופיע לפני מודעה מובילה חדשה פחות.
16.5. משך הפרסום 90 יום מתאריך פרסום המודעה. 17. מודעה רגילה
17.1. מודעות מסוג זה מופיעות אחרונות, ועל בסיס מקום פנוי.
17.2. משך הפרסום 90 יום מתאריך פרסום המודעה.
18. ביטול המודעה
18.1. לאחר פרסום המודעה תוכל למחוק את ההודעה באזור אישי באתר אדספייס.